Rechten en plichten van begeleiders

Rechten en plichten van begeleiders

Naast de algemene omgangsregels hanteert SNJF ook aanvullende regels voor trainers, coaches, begeleiders en anderen die een actieve rol spelen rondom de sporter (Hierna: “begeleider”). Het gaat hier nadrukkelijk en in de eerste plaats om begeleiders die onder verantwoording van SNJF/BeterJudo verzocht worden om te assisteren bij trainingen en toernooien, en niet per se om de supporters en ouders die ook meereizen. (Hoewel de onderstaande regels uiteraard ook voor hen gelden)

 • De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen.
 • De begeleider onthoudt zich ervan de Sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn/haar waardigheid aantast, en verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan noodzakelijk is in het kader van de sportbeoefening.
 • De begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of (seksuele) intimidatie jegens de sporter.
 • Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de begeleider en de jeugdige sporter zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 • De begeleider mag de judoka niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren.
 • De begeleider onthoudt zich van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 • De begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin deze zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.
 • De begeleider heeft de plicht -voor zover dat in zijn vermogen ligt- de judoka te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van (seksuele) intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.
 • De begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook zal de begeleider geen financiële beloning of geschenken van de sporter aanvaarden die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.
 • De begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien de begeleider gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze gedragsregels zal hij de daartoe noodzakelijke acties ondernemen.
 • In die gevallen waarin deze regels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de begeleider in de geest hiervan te handelen.
 • Tevens verlangen wij van alle begeleiders dat zij een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen, en de Gedragscode Sociale Veiligheid (GSV) van de Gemeente Amsterdam hebben ondertekend.

   

 • Situaties van seksuele intimidatie oplossen

 • Als er zich een situatie voordoet waarin een lid zich (seksueel) geïntimideerd voelt kan deze terecht bij de Vertrouwenscontactpersoon (VCP) van SNJF. Deze persoon is opgeleid om uiteenlopende situaties in te schatten en de bijbehorende procedures te starten en te begeleiden.
  Onze VCP is per email bereikbaar.

   

 • Sancties

 • Een aantal van de sancties zijn voor de club extern, denk hierbij aan een vervolging voor overtreding van artikelen uit het Wetboek van Strafrecht waarbij we verplicht zijn om aangifte te doen. Daarnaast kunnen interne sancties na overleg met de VCP door het bestuur opgelegd worden.
  Het bestuur stelt hierbij het collectieve belang van haar sporters boven eventueel individueel belang van een sporter.